Проекти и програми

„ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ” по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020 г.

15.03.2016

Краен срок за подаване на проектни предложения: 05.05.2016 г.

Цел на процедурата:

Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Кой може да кандидатства?

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

- Да са юридически лица или еднолични търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, и

-  Да имат по-малко от 3 приключени финансови години към крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура.

 

Какъв е размерът на инвестициите на проекта?

Процентът на финансиране по настоящата процедура е 90%;

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е:

 

Минимален размер на помощта

Максимален размер на помощта

50 000 лева

391 166 лева

 

Какви са допустимите проекти?

По настоящата процедура допустими проекти са:

v  Проект, който води до разработване на иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен процес, попадащи в следните тематични области на ИСИС:

-            ИКТ и информатика:

§  производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

§  ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид” софтуер;

§  3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

§  Big Data, Grid and Cloud Technologies;

§  безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

§  езикови технологии;

§  уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

§  използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

-            Мехатроника и чисти технологии:

§  производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

§  машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

§  инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

§  системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

§  вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

§  създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

§  роботика и автоматизация на процеси, в т. ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;

§  проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

§  био-мехатроника;

§  интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

§  чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства)

-            Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

§  методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

§  производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически” храни);

§  производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

§  персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

§  медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (не масов, а персонален туризъм);

§  нано-технологии в услуга на медицината;

§  био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

§  „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

§  производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

§  зелена икономика.

-            Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии:

§  културните и творческите индустрии (архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

§  компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

§  алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

§  производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

v  Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация;

v  Ще се финансират следните видове иновации: продуктова (стока или услуга) иновация и/или производствена иновация.

Кои са допустимите дейности?

Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукти или процес;

Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

Защита на интелектуалната собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн;

Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

Визуализация на проекта (задължителна дейност).

Кои са допустимите разходи?

Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;

Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии - допустими само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата;

Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

Разходи за външни услуги за:

-            извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

-            защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

-            създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

-            изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;

-            разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

-            изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

-            наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

Разходи за визуализация на проекта.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: до 24 месеца.