Проекти и програми

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

20.02.2016

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.    

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2016 г. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 07.03.2016 г.

Телефони за справка в Агенцията за хора с увреждания: 02/ 931 80 95, 832 90 73