Проекти и програми

Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто. Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г

20.01.2016

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (BalkanMed) e публикувана на 16 декември 2015 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата. 

По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:

·         Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и

·         Приоритетна ос 2 „Околна среда“ (с предвиден бюджет от 12,339,450 евро)


Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания и Бивша Югославска Република Македония). 

Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 - от 500 000 евро до 1 500 000 евро.

Допълнителна информация във връзка с поканата и подаването на проекти предложения, както и относно програмата за сътрудничество можете да намерите на:  https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/

Програма „Балкани-Средиземно море“, която сближава трите държави-членки на ЕС (Гърция; България и Кипър) и двете кандидат-членки за ЕС (Албания и Бивша Югославска Република Македония), ще бъде фокусирана върху два приоритета:

·         повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез предприемачество и иновации и

·         опазване на околната среда.


Проектите, финансирани в рамките на Приоритетна ос 1, имат за цел насърчаване предприемаческите, социални и дигитални иновации; установяване на връзки между бизнеса и образованието; подпомагане обмяната на знания и добри практики между отделните региони. Инвестициите, осигурени по Приоритетна ос 2, имат за цел да осигурят устойчивото използване на ресурсите и опазване на природното и културно наследство в региона на Балканите и Средиземно море.
Средствата, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие по програмата, възлизат на над 28 милиона евро, а средставата от  Инструмента за предприсъединителна помощ са в размер на около 5 млн. евро. Заедно със средствата, осигурени чрез националното съфинансиране от държавите-участнички, общият бюджет на програмата възлиза на приблизително 40 млн. евро.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.