Проекти и програми

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

29.12.2015

Краен срок: 16:00 часа българско време на 25 януари 2016 г. 

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.
 Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 7.240.469,00 евро. Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.

 Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:


• Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
- Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
- Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.


• Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
- Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
- Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
- Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.


• Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
- Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.