Проекти и програми

Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

29.12.2015

Краен срок: 18 януари 2016 г.


Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
- Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
- Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
- Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.


Приоритетна ос 2. Младежи:
- Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
- Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.


Приоритетна ос 3. Околна среда:
- Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
- Специфична цел 3.2. Опазване на природата.