Проекти и програми

Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 Програма „Еразъм+“

18.12.2015

Краен срок: различни за различните дейности от 21 януари до 4 октомври 2016 г.

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани:

§  Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта

§  Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

§  Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

 

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

§  Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

§  Алианси на познанията

§  Секторни алианси на уменията

§  Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

§  Изграждане на капацитет в областта на младежта

 

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката:

§  Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

§  Дейности „Жан Моне“

§  Катедри „Жан Моне“

§  Модули „Жан Моне“

§  Центрове за високи постижения „Жан Моне“

§  Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения

§  Мрежи „Жан Моне“

§  Проекти „Жан Моне“

 

Спорт:

§  Партньорства за сътрудничество

§  Малки партньорства за сътрудничество

§  Европейски спортни събития с нестопанска цел

Могат да кандидатстват всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Повече информация:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG