Проекти и програми

Програми за европейското териториално сътрудничество 2014-2020 към Министерство на регионалното развитие и благоустройството

29.10.2015

Програми за ТГС (трансгранично сътрудничество):

·         INTERREG V-A Гърция – България

·         INTERREG V-A Румъния – България

 

Програми за транснационално сътрудничество:

·         Дунав

·         Балкани – Средиземно море

·          

Междурегионални програми:

·         ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА;

·         ЕСПОН 2020;

·         ИНТЕРАКТ III;

·         УРБАКТ III

 

ТГС програма по ЕИС Черноморски басейн

 

                         ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАЦИИ

•      Операциите, финансирани в рамките на програмите за ТГС следва да включват партньори от съответните участващи държави.

•      Бенефициентите следва да си сътрудничат задължително при разработването и изпълнението на операциите. В допълнение те ще трябва по избор да си сътрудничат по отношение на осигуряването с персонал или на финансирането

на операциите, или по отношение на двете (т.е. минимум в три от посочените

сфери на сътрудничество).

•      Операциите, финансирани в рамките на програмите за ТНС и МРС следва да включват партньори от минимум три участващи държави.

 

 

 

                                          ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

·       местни/регионални/национални власти;

·       национални и регионални агенции;

·       администрации на природни паркове;

·       културни институции и центрове, в т.ч. читалища;

·       неправителствени организации в обществена полза;

·       образователни и научни институции;

·       асоциации и сдружения на работодатели и бизнеса;

·       търговско-промишлени палати;

·       регионални агенции по заетостта

·       и др.

 

Предстоящите крайни срокове за кандидатстване по програмите за европейското териториално сътрудничество 2014-2020 към Министерство на регионалното развитие и благоустройството са, както следва: (виж галерията)