Проекти и програми

BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

15.06.2015

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”  с Конкретни бенефициенти общините и районите на общини в Р България и партньори: неправителствени организации и доставчици на услуги.

Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/,  http://www.eufunds.bg/ иhttps://eumis2020.government.bg/

Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

·         Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:    80 000  лева

·         Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лева

Проектните предложения следва да бъдат подадени по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg в рамките на следните индикативни срокове:

до 10 юни 2015 г., 23,59 часа;

до 10 юли 2015 г., 23,59 часа;

до 06 януари 2016 г., 23,59 часа.