Проекти и програми

Първа среща на Националната консултативна група по проект „COACH@WORK” в България

20.03.2015

Първата среща на Националната консултативна група по проект „COACH@WORK” в България се проведе на 27.02.2015 г.  в залата на бул. Дондуков 11, ет. 9 в град София. Срещата беше организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с координатора на проекта Згура-М, българските партньори Интерпроджектс и НАПОО. Тя е част от дейностите по проект 2014-1-BG01-KA202-001529,  финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

 Участие в срещата взеха представители на различни заинтересовани страни по проблемите на подкрепената заетост – представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, неправителствени организации, предоставящи услуги за хора с увреждания, работодатели, ЦПО и експерт социални дейности. Задачата на националната консултативна група е да мониторира съдържанието и качеството на интелектуалните резултати, които ще бъдат произведени в рамките на проекта.

Националната консултативна група е неформално звено с подпомагащи функции, част от управлението на проекта. Във всяка една държава партньор (България, Австрия, Испания, Турция) се създават национални консултативни групи в първите месеци от започване на проекта.

Ролята и задачите на националната консултативна група са свързани със споделяне на опит и препоръки относно разработването на обучителните материали по проекта и изработване профила на новата професия „Трудов коучър”. Участниците в работната група също така съдействат за разпространение на информация за проекта; съдействат за събирането на обратна връзка от други представители на целевите групи на проекта; спомагат за внедряването на резултатите на проекта в практиката; подкрепят осигуряването на устойчивост на резултатите по проекта.

По време на първата среща на Националната консултативна група в България участниците бяха запознати с проекта „COACH@WORK”, с функцията, ролите и задачите на националната консултативна група, профила на трудовия коучър по модела на Европейския Съюз по подкрепена заетост и беше организирана дискусия по темата. От страна на колегите от НАПОО беше представен национален доклад относно рамката за внедряване на услугата подкрепена заетост и професията „трудов коучър” в България.

В резултат на оживената дискусия по обсъжданите теми по време на първата среща на Националната консултативна група в България бяха направени следните основни изводи и заключения, а именно:

§  Налице е обща подкрепа за въвеждането на услугата Подкрепена заетост и новата професия „Трудов консултант по подкрепена заетост (коучър)” в системата на професионалното образование и обучение и в практиката.

§  Участниците се обединиха около предложението да се направят интервенции за предложение на българско наименование на новата професия. В тази връзка да се проведат консултации с БАН.

§  Беше подчертана необходимостта да се направи ясно разграничение между профила на трудовия коучър и съществуващите професиии социален работник/асистент и трудов посредник.

§  Във връзка с течащата в момента обществена дискусия за промени в ЗНЗ беше направено и одобрено предложение да се подготви такова предложение от страна  на партньорите по проекта за въвеждане на услугата подкрепена заетост и професията трудов коучър.

§  Участниците единодушно споделят необходимостта от подготовка и провеждане на акредитирано обучение за доставчици на подкрепена заетост и система за оценка на качеството на предоставяната услуга.

§  Като изключително важна беше подчертана необходимостта въвеждането на новата професия за бъде обезпечено с финансови ресурси за нейното осъществяване и реализация.

В края на срещата беше постигнато съгласие с участниците за поддържане на регулярна връзка и своевременното им информиране за постигнатите резултати по проекта на всеки етап от неговото изпълнение и за планиране на следващи срещи на националната консултативна група.