Проекти и програми

Програма COSME 2014-2020

20.02.2015

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия, 2014-2020 г., или по-известна като Програма COSME е насочена към специфичните нужди на МСП.

Програма COSME надгражда Програмата за предприемачество и иновации (ЕIP), създадена Европейската Комисия е отговорна за изпълнението на програма COSME, като частично е делегирано изпълнение и на Европейската Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME),а за финансовите инструменти – на Европейският инвестиционенФонд.

Програма COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро за периода 2014 г.-2020 г. В обхвата й са 4 (четири) области на подпомагане, в т.ч.:

·         Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;

·         Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;

·         Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;

·         Насърчаване на предприемачеството.

Програма COSME сe разглежда преди всичко като инструмент за финансиране, защото ще улесни достъпа на МСП до финансиране. За тази цел за периода 2014-2020 г. почти 1.4 млрд. евро от бюджета на COSME се разпределя за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с използването на национални финансови инструменти за МСП.

Финансовите инструменти на програма COSMЕ включват механизъм за гарантиране на заеми (включва покриване на гаранции за заеми до 150 000 евро, предназначени за МСП) и капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП).

Официалната интернет страница на програма COSME е http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

е-mail: ENTR-COSME@ec.europa.eu

Отворени процедури по програма COSME

Към момента по програма COSME са отворени следните процедури за кандидатстване:

·         Интернационализиране на клъстери - краен срок на кандидатстване - 31/03/2015

·         Управление и поддържане за ИКТ и туристически бизнес портал - краен срок за кандидатстване - 11/03/2015

·         Разработване и прилагане на европейска рамка за ИКТ професията - краен срок за кандидатстване - 11/03/2015

·         Насърчаване на е-лидерските умения в Европа - краен срок за кандидатстване - 18/03/2015

·         Центрове за бизнес сътрудничество в трети страни за Enterprise Europe Network (2015-2020) - краен срок за кандидатстване - 15/03/2015

Отворени процедури за финансовите посредници по програма COSME:

·         Покана за заявяване на интерес към финансовите посредници за Механизма за гарантиране на заеми (EFG)

·         Покана за заявяване на интерес към финансовите посредници за Капиталовия механизъм за растеж (LGF)

Лице за контакт: Тихомира Палова, представител на Р.България в Комитета към ЕК към програма  COSME, Главен експерт, Дирекция "Икономически политики за насърчаване", Отдел "Иновации и предприемачество", е-mail: t.palova@mee.government.bg
тел: 02 940 7296