Проекти и програми

Конкурс за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания" от АХУ

30.01.2015

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания" 

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. 

Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лв.

по компонент 3 – до 10 000 лв.

по компонент 4 – до 15 000 лв

Конкурсната документация кандидатстващите НПО могат да намерият в Интернет страницата: http://ahu.mlsp.government.bg/

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 23.02.2015 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. "Софроний Врачански" №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 23.02.2015г.

Телефони за справки в АХУ – Красимира Николова: 02/931 80 95, 832 90 73

 

За повече информация: http://ahu.mlsp.government.bg/home/