Проекти и програми

Проект „Красива България”

17.12.2014

Краен срок: 19.01.2015 г.

Проект „Красива България” при МТСП открива кампания за набиране на кандидати за участие през 2015 г., която ще продължи до 19 януари 2015 г., включително. 

 В периода на кампанията, всеки работен ден между 9:00 ч. и 17.30 ч., кандидатите могат да подадат в регионалните звена на Проект „Красива България” своите проекто-предложения по следните три мерки:

1. Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;

2. Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;

3. Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

            По мярка М01 допустими кандидати са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. По същата мярка допустими проекто-предложения са тези, които са за строително-ремонтни/монтажни работи на обекти със статут на недвижима културна ценност, на сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, както и публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини, вкл. мемориални обекти в тях. 

            По мярка М02 допустими кандидати са общините и държавните институции, собственици на оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление, а допустими проекто-предложения – тези, които са за строително-ремонтни/монтажни работи на сгради или самостоятелни обекти в тях за обществено обслужване в областта на: образованието и науката; здравеопазването; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип.

            По мярка М02-01 допустими кандидати са общините, собственици на оферираните обекти, а допустими проекто-предложения – тези, които са за строително-ремонтни/монтажни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство за предоставяне на социални услуги от резидентен тип.

            Подробна информация относно финансовата рамка и разпределението на общия бюджет за един кандидатстващ обект, условията за допустимост, оценката и одобряването на проекто-предложенията и др. може да се получи от интернет-страницата на Проект „Красива България”: www.beautifulbulgaria.com