Проекти и програми

Еразъм+ - проекти за сътрудничество с гражданското общество

15.11.2014

Краен срок: 17 декември 2014 г.

В тази рамка настоящата покана за представяне на предложения ще предостави финансиране по следните две партиди: 1. Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението ; 2 . Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта.

Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта и насочени към следните общи цели:
1. повишаване на осведомеността на участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално относно "Европа 2020", "Образование и обучение 2020", конкретни политически програми, като процеса от Болоня или процеса от Брюж/Копенхаген, както и "Стратегията на ЕС за младежта"
2. повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областите на образованието, обучението и младежта, като препоръките за отделни държави, отправени в рамката на европейския семестър
3. насърчаване на активността на участниците в областта на образованието, обучението и младежта
4. насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове. Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за две категории субекти:

— Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта.
— Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта.

Една организация може да подаде само едно заявление за категория 1 или за категория 2. За да бъдат допустими, кандидатите трябва: да са неправителствени; да са с нестопанска цел.

Източник:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.382.01.0001.01.BUL