Проекти и програми

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г.

25.09.2014

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г. с три приоритетни оси:

1. „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, за която са предвидени 1,266 млрд. лв. (60% от всички средства по ОП РЧР).
2. „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” с 659 млн. лв. (31%).
3. „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” с 86 млн. лв. (4%).
Останалата част от парите отива за транснационално сътрудничество и техническа помощ.

На последното заседание преди приемането на проекта в работата на заседанието на работната група но разработването на новата програма участва и председателят на НФРИ Е.Тодорова от страна на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.

В резултат на двегодишната работа по приемането на новата оперативна програма бяха защитени интересите на специализираните предприятия, като програмата ще  оказва подкрепа както на съществуващите социални предприятия, така и за създаване на нови социални предприятия с цел осигуряване на заетост. Ще се подкрепят специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, както ще се стимулира и откриването на нови такива. Ще се насърчават дейности, имащи за цел популяризиране потенциала на социалната икономика и социалното предприемачество и възможностите за трудова реализиция.

            Ще се подкрепят дейности, оказващи подкрепа за заетост и за социална и професионална интеграция на лицата от уязвимите групи в сектора на социалната икономика, вкл. и чрез обучителни мерки. Ще бъдат подкрепяни дейности, насочени към осигуряването на подходящи условия на труд, в т.ч. оборудване и адаптиране на работните места.

            С оглед подобряване на капацитета на социалните предприятия, ще бъде инвестирано в човешките ресурси на предприятията с цел по-доброто и ефективното им управление, както и ще се  подобри достъпа до финансиране на социалните предприемачи.

           

 

            Примерни допустими дейности:

  • Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
  • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
  • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
  • Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите за хора с увреждания;
  • Оборудване и адаптиране на работни места;
  • Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика;
  • Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите за хора с увреждания;
  • Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания;
  • Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Приемането на проекта на ОП РЧР 2014-2020 от Министерски съвет е основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия за одобряване на документа.