Проекти и програми

KA2 Еразъм + Стратегически партньорства

15.07.2014

Стратегическите партньорства целят да подпомогнат разработването, трансфера и/или използването на иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално или европейско ниво с цел:

·         повишаване на качеството и релевантността на предоставяните услуги в сферата на образованието, обучението и младежта, посредством разработването на иновативни подходи и разпространението на добри практики;

·         насърчаване предоставянето и оценяването на ключови компетентности, включително основни умения и преносими такива, като предприемачество, чуждоезикови и дигитални умения;

·         предоставяне на обучение и квалификации в съответствие с нуждите на пазара на труда и засилване на връзката между образование, обучение или младежкия сектор със сферата на труда;

·         насърчаване използването на иновативни практики в образованието, обучението и младежта, посредством индивидуални подходи на обучение, съвместно обучение, насърчаване на критичното мислене, стратегическото използване на ИКТ и на отворени образователни ресурси, открито и гъвкаво обучение, виртуална мобилност и други иновативни образователни/обучителни методи;

·         насърчаване на структурирано междурегионално и трансгранично сътрудничество: засилване на ангажираността на местните и регионални публични власти в качественото развитие в областите на образованието, обучението и младежта;

·         повишаване на професионалното развитие на тези, които работят или са активни в областта на образованието, обучението и младежта, посредством въвеждането на нови методи и повишаване на качеството и обхвата на първоначалното и продължаващото обучение, включително нови педагогически методи, методики, основани на ИКТ, и използването на отворени образователни източници;

·         подобряване на капацитета на организациите, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, по-специално в областите на стратегическо развитие, организационно управление, лидерство, качество на предлаганото обучение, интернационализация, равенство и приобщаване, качествени и целенасочени дейности за конкретни групи;

·         насърчаване на равнопоставеността и приобщаването в образованието, обучението и младежта, с цел повишаване качеството на образование и обучение за всички, както и с цел предотвратяване на преждевременното отпадане от училище и насърчаване участието на групи в неравностойно положение в обществото;

·         насърчаване на обучението по предприемачество за развитие на активното гражданство, по-висока заетост и инициирането на бизнес начинания (включително социално предприемачество), подкрепа за кариерно развитие и ориентиране в съответствие с личното и професионално развитие;

·         увеличаване на участието в процеса на учене и заетост посредством развитие на услугите за качествено кариерно ориентиране и консултиране;

·         улесняване на прехода на учащите между отделните нива и различни видове формално/неформално образование и обучение посредством използването на европейски референтни инструменти за признаване, валидиране и прозрачност на компетентностите и придобитите квалификации.

Краен срок 01.10.2014 г.

Източник: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm