Проекти и програми

Пресконференция по проект „Е-УСПЕХ”

20.06.2014

На 12 юни 2014 г., от 9,30 ч. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел в гр. София се проведе пресконференция за резултатите от изпълнението на проект „Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания“, организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Център за професионално обучение и рехабилитация  (BBRZ Ö) – Австрия.

В рамките на пресконференцията бяха представени:

Ø   Цели и изпълнени дейности по проект „„Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел. включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания”,

Ø   Резултати от проекта и обмяна на опит; обсъждане на насоки за устойчивост на проекта.       

Проект „Е-УСПЕХ : Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-7.0.07-0142-С-0001 е насочен към заети лица в социалните и специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания, неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост.

Заложената в проекта идея е да се предостави възможност на НФРИ и нейните членове - специализирани предприятия, да черпят от опита на Австрия в областта на информационните технологии чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, съвместно разработване на стратегии за е-включване и брандиране, при които се очаква добавена стойност за заетостта на хората с увреждания в България.

В рамките на проекта бяха реализирани успешно следните резултати:

-       Разработен Наръчник с добри практики и стратегии за е-включване и онлайн присъствие за предприятията от социалната икономика;

-       Посещения на място на група представители от социалните предприятия в Австрия с цел запознаване с австрийския опит в е-включването и дигиталните компетентности;

-       Организирани четири специализирани обучения в България за развитие на дигитални компетентности като онлайн маркетинг, Е-търговия, брандиране, SEO оптимизиране и други за 30 служители в социални предприятия с набор от разработени презентационни материали в подкрепа на обучаемите;

-       изградена онлайн платформа и продуктов каталог в подкрепа на социалните предприятия, улесняваща взаимоотношенията с клиентите. Страницата “Произведено от хора с увреждания“ ще предостави възможност за закупуване на продукти и услуги, създадени от специализираните предприятия. За повече информация може да откриете гамата от продукти и услуги на следния сайт http://shop.nfri.bg/.

Предстои доизграждането на онлайн платформа и продуктовия каталог в подкрепа на социалните предприятия, улесняваща взаимоотношенията с клиентите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.