Проекти и програми

Покана за участие на неправителствени организации в избор на представители на неправителствения сектор в работната група за разработването на оперативната програма, съфинансирана от фонда за европей

25.03.2014

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е нов инструмент за периода 2014-2020 г., който ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален фонд, като се насочи към най-тежките форми на бедност и лишения. Съгласно т.12 от Решение № 792 от 17 декември 2013 г., Министерският съвет определи Министерството на труда и социалната политика за водещото ведомство за разработване на оперативна програма, съфинансирана от гореспоменатия фонд.

В тази връзка неправителствените организации, желаещи да участват в дейността на работната група за разработване на оперативна програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се, са поканени да подадат заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.

Заявление могат да подадат организациите, представляващи някоя от посочените четири групи:

·         1. Социални организации (организации, работещи за интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти; организации, работещи в сферата на равенството на половете и недискриминацията; организации, работещи в сферата на социалното включване; организации, работещи в сферата на младежта);

·         2. Организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и свободи;

·         3. Организации, работещи в сферата на социалните грижи;

·         4. Организации, работещи в сферата на общественото здраве.

За да вземат участие в избора, неправителствените организации трябва да отговарят на изискванията, описани в чл. 5 - 8 от Раздел II „Работни групи за разработване на програмите" на механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Организациите, подали заявление за участие в избора на представители и отговарящи на изискванията, залегнали в механизма, ще бъдат поканени да излъчат общ представител на съответната група организации и негов заместник.

Писмените заявления за участие се предоставят заедно с декларация, удостоверяваща, че съответните организации отговарят на заложените изисквания. Заявленията и декларациите се попълват по утвърден образец и се приемат в срок до 02.04.2014 г. (вторник) на адрес: гр. София, п.к. 1051, ул. „Триадица" № 2, Министерство на труда и социалната политика, на вниманието на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" (важи датата на пощенското клеймо).

Източник: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6640