Проекти и програми

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ Краен срок за кандидатстване: 30 април 2014 г.

10.03.2014

В рамките на втората ключова дейност българските институции от областта на образованието, обучението и младежта имат възможност да участват в секторни и междусекторни стратегически партньорства. Дейността допринася за установяване на по-тясна връзка между образователните институции, както и с представителите на бизнеса и неправителствения сектор, а също и за разработване на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен да отразяват реалностите на пазара на труда и потребностите, желанията и интересите на новите поколения.

Стратегическите партньорства целят подкрепа за разработването, обмена и прилагането на иновативни практики на институционално, местно, регионално, национално и европейско ниво. Кандидатства се към ЦРЧР.

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2014 г.

Третата ключова дейност има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите членки. Българските образователни институции ще имат възможност да черпят сравнителна информация и добри практики от европейските мрежи и инструменти в областта, като участват в различни национални и европейски форуми, аналитични и статистически образователни изследвания, както и пилотни обучения за прилагане на иновации.

Действия „Жан Моне“

Краен срок за кандидатстване: 26 март 2014 г.

Кандидатства се към Изпълнителната агенция по образование, аудио-визия и култура към Брюксел на базата на публикувана Покана за кандидатстване.

Действия в областта на спорта

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2014 г.

Кандидатства се към Изпълнителната агенция по образование, аудио-визия и култура към Брюксел на базата на публикувана Покана за кандидатстване.

Накратко за „Eразъм+“?

В новата програма „Еразъм+“ се обединяват всички досега действали програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число програмата „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави).

Общият бюджет на „Еразъм+“ е в размер на 14.774 млрд. евро, като се очаква от него да се възползват над 4 млн. души. Със средствата ще се насърчава и младежката мобилност, така че младите хора на възраст между 13 и 30 години да получат шанс да учат, практикуват или извършват доброволческа дейност в чужбина.

На студентите, следващи магистратура, програмата ще осигури механизъм за гарантиране на заеми при облекчени условия, вариращи от 12 000 евро (за едногодишна магистърска степен) до 18 000 евро (за две години), за обучение в друга държава от ЕС, който ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд.

За пръв път програмата ще насърчава и развитието на спорта, като в това направление са заделени 265 млн. евро.
Програмата ще предостави финансиране и на работещите в системите на образованието и обучението на специалисти, работещите с младежи, както и за партньорство между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

Източник: Капитал