Проекти и програми

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2013 — EAC/S11/13 Програма „Еразъм+“

25.02.2014

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД 1) — Мобилност с учебна цел на физически лица

- Мобилност на физически лица в областта на образованието, обучението и младежта

- Съвместни магистърски степени

- Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

Ключово действие 2 (КД 2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

- Стратегическо партньорство в областта на образованието, обучението и младежта

- Алианси на познанията

- Секторни алианси на уменията

- Изграждане на капацитет в областта на младежта


Ключово действие 3 (КД 3) — подкрепа за реформиране на политиката

- Структуриран диалог: Среща между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

- Действия „Жан Моне“

- Ръководители на катедри по програмата „Жан Моне“


- Модули „Жан Моне“

- Центрове за върхови постижения „Жан Моне”

- Жан Моне подкрепа за институции и сдружения

- Мрежи „Жан Моне“

- Проекти „Жан Моне“

Спорт

- Партньорства за сътрудничество в областта на спорта

- Европейски спортни събития с нестопанска цел

Източник:http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG