Проекти и програми

Кандидатстване по програма "Еразъм+"

25.02.2014

За кандидатстване по новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+" крайните срокове са:

за Ключова дейност 1: 17 март 2014 г.;

за Ключова дейност 2 и Ключова дейност 3: 30 април 2014 г. 

Пновата програма „Еразъм+” е наследник на Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие". Европейската комисия вече публикува на своята официална уеб страница "Програмното ръководство на Еразъм+", както и примерни формуляри за кандидатстване по съответните ключови дейности и целеви групи.

Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS).

Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване за финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.