Проекти и програми

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

10.02.2014

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 10.03.2014 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 10.03.2014 г .

Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 02/832 90 73.

В рубрика "Проекти и програми" -   Работодатели по чл.25 от ЗИХУ - е публикувана  Методиката за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проекти на работодатели/органи по назначаване за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания и предоставяне за финансиране със средства на Агенция за хората с увреждания на основание чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), изменена и допълнена със Заповед № РД 01- 66 / 31.01.2014 г.  на Министъра на труда и социалната политика.