Проекти и програми

Регионален фонд за градско развитие „Джесика”

10.01.2014

Европейската комисия (“ЕК”) и Европейска инвестиционна банка (“ЕИБ”) са разработили инициатива в подкрепа на градското развитие. Чрез инструмента за финансов инженеринг JESSICA, на България е предоставена възможността да насочи част от Структурните фондове на ЕС за инвестиции в проекти, част от Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие („Интегрирани планове”).
            „Регионален фонд за градско развитие” АД („Фондът”) е подписал Оперативно споразумение с ЕИБ. Дейността на Фонда е насочена към инвестиции в проекти за градско развитие („Градски проекти”) в шестте най-големи града в България извън София, а именно Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен („Градовете”).

            Основната цел на Фонда е да подпомогне устойчивото и балансирано развитие на Градовете за повишаване качеството на живот и благополучие на техните жители.
            В съответствие с основната цел, конкретните цели са:

 • Подкрепа на местните власти в идентифицирането на устойчиви решения за решаване на градски въпроси и задоволяване на социални потребности;
 • Иновативност в развиването на публични, публично-частни и изцяло частни Градски проекти, които генерират приходи;
 • Да действа като независим финансов инструмент в подкрепа на интегрираното градско развитие;
 • Да действа по социално отговорен начин;
 • Иновативност по отношение на интеграцията на Градовете с природата;
 • Намаляване на негативното екологично влияние в Градовете.


            Градовете са различни по отношение на тяхната динамичност и човешки капитал. Идентифицирани са следните общи приоритетни сфери на интервенция и сектори със социални потребности и икономически потенциал:

 • Изграждане и управление на модерни учебни, културни, развлекателни, здравни и спортни обекти, както и места за отдих;
 • Публична и частна транспортна инфраструктура (превозни средства и мрежи), системи за управление на трафика, паркинги и други системи и услуги за подобряване на мобилността и достъпността;
 • Комунална инфраструктура, като инвестициите, свързани със събиране и преработка на твърди отпадъци, ВиК и/или енергийна инфраструктура следва да бъдат част от интегриран Градски проект;
 • Рехабилитация на райони в упадък;
 • Инвестиции и поддържане на качеството в обществени пространства;
 • Подобряване на управлението на градската интеграция с природните ресурси (паркове, гори, реки и дива природа);
 • Развитие на индустриални зони, бизнес центрове и търговско-развлекателни комплекси;
 • Енергийна ефективност и повишаване използването на енергия от възобновяеми източници като част от интегрирани Градски проекти.

 

            Допустими бенефициенти и разходи:

            Градските проекти могат да бъдат организирани като отделна дейност в рамките на юридическата структура на инициатора / спонсора или да бъдат отделени в дружество със специална инвестиционна цел (проектна компания).
В рамките на Градските проекти, със средствата на Фонда могат да бъдат финансирани допустимите видове разходи, определени съгласно Европейските Регламенти за структурните фондове („Регламентите”).