Проекти и програми

Постигане на умения за растеж и работни места

10.12.2013

Целта на поканата е да насърчи създаването на нови форми на партньорства между публични и частни участници в пазара на труда (като например публични и частни служби по заетостта, включително малки и средни предприятия, търговски камари, обучителни и образователни организации, социалните партньори и др.) за преодоляване на недостига на умения и несъответствия, за да се изравни разликата между търсенето и предлагането на пазара на труда в ЕС.

Кандидатства се в едно от следните направления:

1. зелени работни места;

2. ИКТ и дигитални работни места;

3.  лични и битови услуги;

4. Европейски съвет за секторни умения.

Европейската комисия ще финансира до 80% от допустимите разходи по одобрените проекти.

Краен срок: 15 януари 2014 г.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes