Международни участия

Работна среща по координиран от СА „Д. А. Ценов“ проект по програма Еразъм + събра в Ниш изследователи от четири държави

15.07.2021

 

Представители на четири държави и пет институции взеха участие в присъствената международна среща на екипа по ръководство на проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, на 12 и 13 юли 2021 г. в гр. Ниш, Република Сърбия. Координатор на проекта е СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с НФРИ, Икономическия факултет на Университета в Ниш, Фондацията на Католическия университет Сан Антонио, Мурсия, Испания и Акредитационният съвет за предприемачески университети със седалище Мюнстер, Германия.

 

Като краен резултат от дискусиите бе одобрена компетентностна рамка с учебна програма на академичен курс с работно заглавие „Корпоративната социална отговорност в Индустрия 4.0“, който ще се структурира в два раздела: теоретичен, който ще бъде подготвен от Икономическия факултет на Университета в Ниш и Факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ и практико-приложен, който ще се подготви от останалите трима партньори по проекта.

 

Участниците определиха и план за бъдещи действия, който включва провеждане през м. октомври 2021 г. на втората международна среща в Мюнстер, Германия, където ще се представи напредъка по подготовката на съдържанието на академичния курс и одобрят анкетни въпросници с фокус корпоративната социална отговорност и целеви групи от бизнеса и академичните среди. Домакините от Университета в Ниш в лицето на декана на факултета проф. Тадия Джукич и зам.-деканите проф. Винко Лепойевич и проф. Биляна Джорджевич осигуриха отлични условия за провеждане на работната среща.

От началото на проекта през месец октомври 2020 г., поради епидемичната обстановка в цяла Европа, всички координационни дейности се провеждаха в онлайн среда чрез платформата за видеоконферентни срещи на СА „Д. А. Ценов“. По проекта е разработен и уеб-сайт https://csr-project.eu/, като са регистрирани собствени лого и страници в социалните мрежи.

 

Благодарение на силните традиции в областта на програма Еразъм+, качествата на институционалните партньори и научно-биографичните показатели на ангажираните с апликацията преподаватели проекта е класиран сред първите четири за страната за 2020 г. сред 30 конкуриращи се проектни предложения на висши училища и организации по конкурсни процедури на управляващия орган Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“.