Международни участия

Пета среща по проекта BITSE, Варна 4-7 Юни 2013

28.06.2013

Петата среща по проекта BITSE се проведе от 4 до 7 юни 2013 г. във Варна, България и съвпадна с годишния Национален форум на доставчиците на социални услуги на НАСО.

Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хора с увреждания и е финансиран от Европейската комисия. От българска страна на срещата присъстваха Националната федерация на работодателите на инвалиди и Националния алианс за социална отговорност, които са партньори по проекта от страна на България. Останалите партньори са организации и/или доставчици на социални услуги от Ирландия, Малта, Белгия, Австрия, Холандия, Франция, Италия, Унгария и Хърватия. Всички чуждестранни участници изразиха задоволството си, че най-накрая са в България, която е инициатор на проекта. По време на срещата беше обсъден напредъка по проекта и развитието на докладите за бариерите, възпрепятстващи прехода от образование към заетост на хора с увреждания. Бяха разгледани и други организационни въпроси по проекта. Резултатите от проекта ще представляват анализ на бариерите и препоръки за тяхното преодоляване, както и наръчник с най-добри практики на тема „Преодоляване на бариерите“. Срещата предхождаше Осмия национален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от НАСО и международният експертен екип се включи с презентации и дискусии и в самия форум, за който ще ви информираме допълнително. Петата среща на BITSE даде възможност за участие на повече заинтересовани страни, както и разпространение и осигуряване на  дейностите на проекта в България. Партньорите от BITSE създадоха нови контакти и взеха активно участие във форума. Освен това се проведоха фокус групи на работодатели и доставчици на услуги, по време на които бяха представени и обсъдени междинните резултати от проекта върху бариерите, които възпрепятстват прехода от училище към заетост.

Младите хора трябва да имат качествени работни места. България подкрепя прилагането на европейската инициатива „Гаранция за младежта”, сподели г-жа Харизанова от Министерството на труда и социалната политика. Тя поясни, че за  изпълнението на Гаранцията в България ще отговарят Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, в партньорство с Министерството на образованието и науката, и институциите, които имат принос към младежката заетост.

„Чрез развитие на професионалното ориентиране още в училище младите хора да получат реална представа за професиите, за да преодолеят стереотипите и да избират търсени на пазара на труда професии”, уточни г-жа Харизанова. Тя информира, че  предстоят законодателни промени като договора за стажуване и нови мерки за чиракуване и заетост на младежи, които могат да бъдат осъществени преди 2014 г. Чрез тях България ще прилага Гаранцията при благоприятна законова база.