Международни участия

Пета международна среща 10-11 януари и участие от НФРИ в мобилности – 10 май – 12 януари 2017 г., Испания

30.01.2017

На 10 януари т.г. във Валенсия, Испания стартира  Петата международна среща, организирана от консорциум от партньори, включващ Националната федерация на работодателите на инвалиди и още 6 организации от България, Австрия, Испания и Турция по Проект № 2014-1-BG01-KA202-001529 „Коучинг (Наставничество) на работното място - EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на знания, умения и компетентности на доставчици на подкрепена заетост за хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на програма Еразъм + по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.
 
По време на  посещението в Испания бяха проведени:
 
В периода 10-11 януари 2017 г. - заседание на Петата партньорска международна среща;
В периода 10 май - 12 януари 2017  г. - обмяна на опит в институции за осигуряване на заетост на хора с увреждания, в това число: Общинско предприятие за хора със специални нужди  увреждания  (Представяне на Валенсия Activa програма за заетост за хората с увреждания) посети Центъра за заетост за специални нужди, наречени Fet de Vidre, Асоциация ASINDOWN, неправителствена организация за лица със синдром на Даун и ONCE. 
 
 
Междукултурни дейности. 
  По време на международната партньорска среща беше направен: преглед на текущото състояние на постиженията на базата на четвъртия план за действие; доклад за реализираните дейности на Националния консултативен борд в България с участието на заинтересованите страни; междинен доклад за изпълнението на пилотната фаза на професионалната обучителна програма за Консултанти за подкрепена заетост. Беше проведена дискусия относно следващите стъпки на дейностите по пилотиране на обучителната програма и набелязани срокове за представяне на отчетите към отчетния период.
Председателят на федерацията взе участие в партньорската среща и в дискусиите с различни организации работещи в сектора на заетостта на хора с увреждания. Е.Тодорова се срещна и с представители на организациите домакини на посещенията на място.