Международни участия

10 годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания Европа отбеляза Международния ден на хората с увреждания с конференция

15.12.2016

През 2016 г. Европейският ден на хората с увреждания – 3 декември, е посветен на 10-та годишнина от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КООНХУ). Тази годишнина и постигнатия напредък бяха във фокуса на двудневна конференция, организирана от Европейската комисия и Eвропейския форум на хората с увреждания на 29 и 30 ноември 2016 г. в Брюксел. Във форума се включиха над 400 участници, включително хора с увреждания и техните представителни организации, асоциации и компании, чиито предмет на дейност е повишаване качеството на живот на хората с увреждания, представители на европейски и национални институции и държавни агенции, на академичните среди и др. Фокус на дискусиите беше преглед на направения в Европейски съюз напредък за насърчаване правата на хората с увреждания в унисон с КООНПХУ, като всеки от отделните панели беше посветен на правната и политическата рамка, реализираните промени, следвани от преживявания и примери в първо лице. В рамките на конференцията беше представен и доклад за текущото състояние и реализирания прогрес при прилагането на КООНПХУ в Европа.

Още при откриването на конференцията беше подчертан положителния ефект на КООНПХУ върху законодателството на европейско и национално ниво. Директивата за уеб-достъпност, както и проектът на европейския Закон за достъпност, целевото използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за интеграция и социална подкрепа бяха посочени като добри примери за прилагането на КООНПХУ при осигуряване на достъпност и липса на дискриминация. „И въпреки реализираните промени, все още много може да бъде постигнато по отношение на законодателство и политики, както и в практическата ежедневна работа“,  заяви Янис Вардакастанис, президент на Европейския форум на хората с увреждания. Беше подчертана необходимостта от прилагане, насърчаване и защитаване на правата на хората с увреждания във всички политики и области на живот, като беше отправена препоръка включването на темите за хората с увреждания да бъде реализирано с междусекторен подход.

В рамките на конференцията беше направено предложение 2021 година да бъде обявена за Европейска година на хората с увреждания, тъй като тогава ще бъдат отбелязани 10 години от ратифицирането на КООНПХУ от страна на Европейски съюз.

Преди 10 години Общото събрание на ООН прие Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. През тези 10 години 27 от 28-те страни на ЕС са ратифицирали конвенцията като Европейския съюз също е ратифицирал договора на ООН.