Международни участия

Семинар и фокус група по признаване и валидиране на придобити умения за хора с увреждания – 10 май 2016 г., София

27.05.2016

На 10 май т.г. в София се проведе семинар, организиран от Европейския център за качество ООД  фокус група по проект  „REVADIS – Признаване и валидиране на придобити умения за хора с увреждания“, изпълняван по програма Еразъм +, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.

В рамките на събитието, участниците във фокус групата имаха възможност да присъстват и на предвидения дисеминационен семинар като се запознаха с адаптираните референции за признаване и валидиране на умения за хора с увреждания по четири професии, включени по проект REVADIS.

Председателят на федерацията взе участие в дискусиите с различни организации работещи в сектора на заетостта на хора с увреждания по предстоящото пилотно тестване на четири професии подходящи за хора с увреждания.