Международни участия

Посещение на група испански експерти за обмяна на опит в България по проект на Агенция за хората с увреждания

30.01.2015

На 29.01.2015 г. Председателят на НФРИ, г-жа Елка Тодорова, представи добри практики в специализираните предприятия на федерацията, по време на организирана от АХУ среща с испански експерти по проект, изпълняван от Агенция за хората с увреждания № BG051PO001-7.0.02-0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” и осъществяван в партньорство с Главна Дирекция „Труд и социална икономика – регион Галиция, Испания.  Тя представи опитът на „Стопански дейности КЦМ”, „Райна Княгиня”, „Ния Милва”, „Мир-И, „Глобал Консулт”, „Лозана”, „Пролет”, „Шанс 5”, както и усилията на федерацията като цяло за раширяване на заетостта на хората с увреждания, в това число ефективните действия по различни проекти на НФРИ и продуктите от тях.

Проектът цели обмяна на опит, така че в България да се внедрят иновативни политики и да се разработят ефективни инструменти в сферата на защитената заетост. Създадените, в резултат на проекта, пилотни нови услуги ще бъдат предложени за утвърждаване и включване в политиките за заетост на хората с увреждания.

Целта на срещата бе испанските партньори на АХУ да се запознаят с дейността на специализираните предприятия за осигуряване на заетост на хората с увреждания и услугите, предоставяни от неправителствените организации в областта на заетостта на хората с увреждания в България. Испанските експерти подчертаха необходимостта от улесняването на трудовата интеграция на хората с увреждания в страната ни.

На 28 януари т.г. експертите от ГД „Труд и социална икономика” на регион Галиция, Испания, заедно с представители от Агенцията за хората с увреждания, посетиха „Стопански дейности КЦМ” ООД. След като се запознаха на място с производствените дейности и рехабилитационните програми на дружеството, гостите останаха видимо впечатлени от експертния професионализъм на служителите и усилията, които полага ръководството на дружеството и на групата КЦМ 2000 за устойчивостта на корпоративната социална полититика и запазване на заетостта на хората с увреждания.