Международни участия

Австрийски опит по проекта BBRZ O

25.03.2014

Непосредствено след обучението от 25 до 29 март 2014 г. по проект „Е-УСПЕХ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001, насочен към заетите от предприятията от социалната икономика, се проведе и посещение на място в Австрия с цел обмен на опит  и знания с австрийския партньор по проекта BBRZ O и неговата експертна мрежа от социални предприятия и организации в областта на е-включване и дигиталните компетентности. Участниците в посещението се запознаха с опита на:

·         Защитена работилница Teamwork;

·         Трудово училище в Линц;

·         Социално предприятие Volkshilfe REVITAL

·         Организацията Caritas и социалното предприяти към нея  St. Pius

·         Социално предприятие Pro mente Oberösterreich In-Takt Linz 

·         BBRZ O -партньорската организация

По този начин  представители на български предприятия от  социалната икономика се запознаха на място в Австрия с прилагането на различни практики, като успяха да създадат контакти с австрийски предприятия и организации с цел обмяна на опит и знания.